Hafa samband

Sendu okkur línu Netfang: simamenn@simamenn.is
Sími: 580-5200
Fax: 580-5220
Lög Félags Íslenzkra Símamanna

Lög Félags íslenskra símamanna

1.Kafli

Nafn félagsins, félagssvæði, hlutverk og félagsaðild:

1.gr.

Félagið heitir Félag íslenskra símamanna, skammstafað FÍS. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Félagið er landsfélag.

2.gr.

Félagið er aðili að Rafiðnaðarsambandi Íslands, sem er aðili að Alþýðusambandi Íslands.

3.gr.

Hlutverk félagsins er:

• Að sameina í stéttarfélagi alla starfandi símamenn sbr. 4. gr.
• Að efla og styrkja samhug og samheldni félagsmanna.
• Að gera samninga um kaup og kjör fyrir hönd félagsmanna.
• Að bæta og vernda réttindi og hagsmuni félagsmanna í atvinnu- og aðbúnaðarmálum.
• Að veita félagsmönnum aðstoð í veikindum og atvinnuleysi.
• Að vinna að fræðslu og menningarmálum í þágu félagsmanna.
• Að hafa samstarf við önnur stéttarfélög um sameiginleg hagsmunamál.

4.gr.

Fullgildir félagsmenn geta þeir einir orðið, sem búsettir eru á félagssvæðinu og starfa við rekstur síma og fjarskiptakerfa og störf þeim tengdum.
Ekki er hægt að veita inngöngu í félagið mönnum, sem eru fullgildir félagsmenn í öðrum aðildarfélögum ASÍ, eða standa í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ, sem viðkomandi hefur verið félagsmaður í.
Menn sem eru faglegir ábyrgðarmenn fyrirtækja í rafiðnaði geta verið félagsmenn.Menn sem eru sjálfstæðir verktakar og hafa menn í þjónustu sinni geta ekki verið félagsmenn.

5.gr.

Umsókn um inntöku í félagið skal vera skrifleg, gerð á eyðublöð sem félagið lætur í té. Í umsókn um inngöngu felst að umsækjandi skuldbindur sig til að hlýða lögum félagsins og samþykktum í öllum greinum.
Enginn telst fullgildur félagsmaður fyrr en inntökuumsókn hans hefur verið samþykkt af meirihluta stjórnar félagsins og er umsækjanda þá afhent félagsskírteini. Félagsmaður skal að jafnaði bera félagsskírteini á sér við vinnu.
Hafni stjórn félagsins umsókn um inntöku, hefur umsækjandi rétt til að vísa umsókn sinni til félagsfundar. Synji félagsfundur umsókn um inngöngu í félagið á umsækjandi rétt á að skjóta málinu til Rafiðnaðarsambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga þess. Umsækjandi á rétt á að vísa úrskurði RSÍ til Alþýðusambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10 gr. laga þess.
Hafi félagsmaður, sem uppfyllir ákvæði 4. gr., greitt til sjóða félagsins í 6 mánuði eða lengur og hefur ekki sótt um skriflega samkvæmt 1 mgr., telst hann fullgildur félagi og skal stjórn félagsins tilkynna honum það með ábyrgðarbréfi og gefa honum kost á að gera athugasemd við félagsaðild sína. Að liðnum 6 vikum frá tilkynningu um félagsaðild samkvæmt þessari mgr. skal stjórn félagsins afhenda nýjum félagsmanni félagsskírteini.

6.gr.

Úrsögn úr félaginu getur átt sér stað:

 • Að félagsmaður hefji sjálfstæðan atvinnurekstur á hverju því starfssviði, sem heyrir til starfa félagsmanna RSÍ.
 • Hætti félagsmaður störfum í starfsgrein sinni.
 • Flytji félagsmaður búferlum af félagssvæðinu.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og verður því aðeins tekin til greina að félagsmaður standi ekki í óbættum sökum við félagið.

Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst, eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu, þar til að vinnustöðvun hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru stéttarfélagi sem lagt hefur niður störf vegna löglegrar deilu um kaup og kjör.

Efst á síðu

2. Kafli

Réttindi og skyldur félagsmanna, réttindamissir og brottrekstur

7.gr.

Réttindi félagsmanna eru:

 

 • Málfrelsi, tillöguréttur og atkvæðisréttur á félagsfundum samkvæmt fundarsköpum félagsins.
 • Kjörgengi í trúnaðarstöður félagsins og á vegum þess í þeim samtökum, sem félagið á aðild að.
 • Réttur til styrkveitinga úr sjóðum félagsins, svo sem nánar er kveðið á um í reglugerðum sjóðanna.

 

 

Réttur til vinnu á þeim kjörum, sem samningar félagsins kveða á um.

 

 • Réttur til aðstoðar félagsins vegna vanefnda á samningum sem félagið hefur gert við atvinnurekendur.
 • Réttur til aðstoðar félagsins í atvinnuleit sé félagsmaður atvinnulaus.

 

8.gr.

Skyldur félagsmanna eru:

 • Að hlýða lögum félagsins, fundarsköpum, félagssamþykktum, fyrirskipunum og samningum í öllum greinum.
 • Að greiða gjöld sín til félagsins á réttum gjalddaga.
 • Að gegna trúnaðarstöðum fyrir félagið sbr. þó 35. gr. og 49. gr.
 • Að vinna ekki með mönnum, sem eru án starfsréttinda, ófélagsbundnum mönnum eða mönnum, sem standa í óbættum sökum við félagið.
 • Að vinna ekki með erlendum ríkisborgurum nema að félagið hafi samþykkt atvinnuleyfi þeirra, að því tilskyldu að þeir njóti ekki lakari kjara en kveðið er á um í samningum félagsins við atvinnurekendur.

Félagsmaður, sem hyggst hefja vinnu á nýjum vinnustað, skal áður en ráðning fer fram afla sér nauðsynlegra upplýsinga um vinnustaðinn hjá skrifstofu félagsins.

9.gr.

Félagsmaður hefur fyrirgert rétti sínum í félaginu, ef hann:

 • Brýtur lög félagsins, samþykktir eða samninga.
 • Skuldar meira en tólf vikna gjöld til sjóða félagsins vegna eigin vanrækslu.
 • Veldur félaginu tjóni eða álitshnekki að mati stjórnar.
 • Skuldar tveggja ára félagsgjöld og verður hann þá tekinn af félagsskrá.
10.gr.

Ef sannað er að félagsmaður hefur brotið gegn ákvæðum 8. gr. a-liðar laga þessara, skal stjórn félagsins veita honum áminningu. Sé brotið ítrekað skal stjórnin leggja rökstudda tillögu um brottvikningu viðkomandi félagsmanns úr félaginu fyrir félagsfund.

11.gr.

Vanræki félagsmaður greiðslu tilskilinna gjalda til sjóða félagsins sbr. ákvæði 9. gr. b-liðar, er stjórn félagsins heimilt að svipta hann félagsréttindum með viku fyrirvara þar til skuldin er að fullu greidd.
Hafi félagsmaður verið sviptur réttindum sínum vegna vanefnda á greiðslu félagsgjalda, en greiðir ekki skuld sína er trúnaðarráði heimilt að víkja honum úr félaginu með 10 daga fyrirvara.
Félagsmaður á rétt til að skjóta úrskurði trúnaðarráðs til félagsfundar, en skyldur er hann að hlýða úrskurðinum þar til honum er hrundið af félagsfundi.

12.gr.

Hafi félagsmaður unnið gegn hagsmunum félagsins, valdið því tjóni eða álitshnekki, getur stjórn lagt fyrir félagsfund tillögu um brottrekstur hans úr félaginu.
Úrskurði félagsfundar um áminningu eða brottvísun félagsmanns má vísa til Rafiðnaðarsambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga þess. 
Félagsmaður á rétt á að vísa úrskurði RSÍ til Alþýðusambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga þess. Hafi félagsmanni verið vikið úr félaginu, á hann ekki afturkvæmt í félagið nema inntökubeiðni hans sé samþykkt á félagsfundi.

Efst á síðu

3. Kafli

Aðal- og félagsfundir

13.gr.

Aðalfund félagsins skal halda fyrir apríllok árlega. Stjórn félagsins leggur fram á aðalfundi skýrslu um störf sín, endurskoðaða reikninga sjóða félagsins og önnur mál eftir því sem þurfa þykir. Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn og einn til vara.

14.gr.

Aðalfund skal boða skriflega með sjö sólarhringa fyrirvara. Í fundarboði skal getið dagskrár fundarins. Ef tillögur um breytingar á lögum félagsins liggja fyrir skal geta þeirra í fundarboði. Ennfremur skal birta fundarboð með auglýsingum í dagblöðum eða útvarpi.

15.gr.

Félagsfundir skulu haldnir þegar stjórn félagsins þykir þurfa, eða ef 15 félagsmenn krefjast þess skriflega, enda tilgreini þeir fundarefni.

16.gr.

Til félagsfunda skal boða skriflega með tveggja sólarhringa fyrirvara. Ef vinnustöðvun eða aðrar gildar ástæður gera ókleift að boða félagsfund á framangreindan hátt, skal heimilt að boða fund með skemmri fyrirvara með útvarpsauglýsingum eingöngu.

17.gr.

Öllum fundum skal stjórnað samkvæmt fundarsköpum félagsins. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum allra mála, nema lög þessi kveði á um annað. Allir fundir eru lögmætir sé löglega til þeirra boðað og mættur er meirihluti stjórnar.

18.gr.

Heimilt er að hljóðrita aðal- og félagsfundi. Hópar félagsmanna, sem staðsettir eru utan fundastaðar geta tekið þátt í fundum með tengingu við hljóðkerfi í fundarsal um síma. Þar sem slíkir hópar félagsmanna eru saman komnir til þátttöku í fundum stjórnar trúnaðarmaður, sem formaður felur þann starfa.

Efst á síðu

4. Kafli

Deildaskipting félagsins, meðferð samninga og vinnuréttur

19.gr.

Aðalfundur getur ákveðið að skipta félaginu í deildir, enda hafi þess verið getið í fundarboði að tillaga um slíkt lægi fyrir og stjórn félagsins og trúnaðarráð mæli með slíkri deildarstofnun.
Verði ákveðin stofnun félagsdeildar, skal aðalfundur setja starfsemi hennar reglur innan þess ramma, sem lög þessi heimila. Gerð kjarasamninga skal þó stjórn og trúnaðarráð fara með í umboði deildar og í samráði við hana.

20.gr.

Félagið gerir samninga um kaup og kjör félagsmanna eða einstakra hópa félagsmanna, annaðhvort eitt sér eða í samráði við önnur stéttarfélög.
Samninga sem innihalda ákvæði, sem varða kjör allra eða meirihluta félagsmanna, eða geta haft stefnumarkandi áhrif á kjör þeirra að mati stjórnar og trúnaðarráðs, skal leggja fyrir félagsfund eða allsherjaratkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar. 
Samningar sem fjalla um kjör einstakra smærri hópa í félaginu skal leggja fyrir viðkomandi hóp til afgreiðslu. Slíkan samning skal einnig leggja fyrir trúnaðarráð til staðfestingar.

21.gr.

Trúnaðarráð skipar menn til starfa í samninganefndum félagsins og í samninganefndir sem félagið á aðild að í samvinnu við önnur stéttarfélög eða landssambönd og veitir þeim umboð til starfa. Í samninganefndum á vegum félagsins skulu að öllu jöfnu eiga sæti trúnaðarmenn starfsmanna sem vinna eftir viðkomandi samningi.
Trúnaðarráð gerir viðræðuáætlanir fyrir hönd félagsins. Trúnaðarráð getur veitt samninganefnd umboð til að gera viðræðuáætlun.
Trúnaðarráð ber ábyrgð á að kröfugerðir séu unnar og lagðar fram. Trúnaðarráð getur veitt samninganefnd umboð til að gera og leggja fram kröfugerð. Kröfugerð skal ávallt gera í samráði við þá félagsmenn, sem vinna eftir viðkomandi samningi.
Samninganefndir sem félagið á aðild að skulu starfa eftir reglum, sem þeim eru settar af trúnaðarráði, miðstjórn eða sambandsstjórn RSÍ eða samkomulag er um við þau félög eða landssambönd, sem félagið á í samstarfi við. Starfsreglur skal setja áður en samninganefnd hefur störf.
Samninganefnd er óheimilt að undirrita kjarasamning nema að fengnu samþykki trúnaðarráðs.
Samninganefnd er óheimilt að fresta vinnustöðvun nema að fengnu samþykki trúnaðarráðs.

22.gr.

Á félagssvæði Félags íslenskra símamanna gildir gagnkvæmur vinnuréttur fyrir félagsmenn í öðrum félögum rafiðnaðarmanna í samræmi við ákvæði í 5. gr. laga RSÍ.

Efst á síðu

5. Kafli

Stjórn og trúnaðarráð

23.gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og einn meðstjórnendi, auk þess fjórir menn til vara. Í forföllum aðalmanna taka varastjórnarmenn sæti stjórnarmanna.

24.gr.

Stjórn félagsins og varastjórn ásamt þremur félagsmönnum skipa trúnaðarráð félagsins. Varamenn í trúnaðarráði eru þrír. Í forföllum aðalmanna taka varamenn sæti þeirra. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.

25.gr.

Formaður kallar saman stjórnarfundi og trúnaðarráðsfundi með þeim hætti sem hann telur heppilegastan. Stjórnarfundir og trúnaðarráðsfundir eru lögmætir ef meirihluti meðlima er mættur. Skylt er formanni að boða trúnaðarráðsfund ef þriðjungur trúnaðarráðs óskar þess og tilgreinir fundarefni.

26.gr.

Formaður stjórnar fundum stjórnar og trúnaðarráðs og hefur eftirlit með að meðstjórnendur hans, skoðunarmenn og aðrir trúnaðarmenn félagsins ræki skyldur sínar. Varaformaður gegnir öllum störfum formanns í forföllum hans.

27.gr.

Ritari skráir í fundargerðabók greinilega frásögn um það sem gerist á stjórnar-, trúnaðarráðs- og félagsfundum. Ritari undirritar fundargerðir funda ásamt formanni.

28.gr.

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með sjóðum og fjárreiðum félagsins, innheimtu gjalda og færslu bókhalds eftir nánari fyrirmælum stjórnar.

29.gr.

Stjórn félagsins skal skipa trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn á vinnustöðum samkvæmt ákvæðum í landslögum og/eða samningum félagsins að höfðu samráði við viðkomandi félagsmenn. Félagsfundur setur reglur um skipan og störf trúnaðarmanna.

30.gr.

Trúnaðarráð gerir tillögu um vinnustöðvun, hvenær hún skuli taka gildi, til hverra hún skuli taka og með hvaða hætti tillaga um vinnustöðvun skuli afgreidd.
Trúnaðarráð ákveður hvenær samningar félagsins hafa stefnumarkandi gildi fyrir hag og afkomu félagsmanna og tekur ákvörðun um með hvaða hætti samningar skuli afgreiddir á vettvangi félagsins.
Þegar brýn mál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, getur formaður kallað saman trúnaðarráð í nafni stjórnarinnar og henni til aðstoðar. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í slíkum málum.

31.gr.

Segi félagsmaður, sem trúnaðarstarfi gegnir fyrir félagið, sig úr því er honum skylt að skila af sér öllu er varðar trúnaðarstörf hans um leið og úrsögn er send.

Efst á síðu

6. Kafli

Allsherjaratkvæðagreiðsla, kjör í stjórn, trúnaðarráð og aðrar trúnaðarstöður

32.gr.

Stjórn og trúnaðarráð félagsins er kosið til tveggja ára í senn.
Eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund skal fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör stjórnar, varastjórnar, og trúnaðarráðs.
Heimilt er að kjósa aðra trúnaðarmenn í allsherjaratkvæðagreiðslu, telji stjórn og trúnaðarráð það nauðsynlegt eða æskilegt.
Stjórn og trúnaðarráði er heimilt að efna til allsherjaratkvæðagreiðslu um afgreiðslu kjarasamninga eða önnur málefni, eftir því sem þurfa þykir.
Á sama hátt skal efna til allsherjaratkvæðagreiðslu ef:

 • Félagsfundur samþykkir ályktun þar um.
 • Minnst 1/10 hluti fullgildra félagsmanna krefst þess.
 • Miðstjórn RSÍ eða miðstjórn ASÍ gefur um það fyrirmæli.
33.gr.

Kosningum með allsherjaratkvæðagreiðslu stjórnar kjörstjórn, sem skipuð er 3 mönnum. Félagsstjórn skipar tvo menn í kjörstjórn, en þriðji maður skal skipaður af miðstjórn RSÍ og er hann formaður kjörstjórnar. Jafnmargir skulu skipaðir til vara á sama hátt. 
Félagsstjórn er heimilt að fela kjörstjórn, sem skipað er í af miðstjórn RSÍ, umsjón með kosningum um kjarasamninga, sem félagið er aðili að með öðrum stéttarfélögum.

34.gr.

Stjórn félagsins skal tveim mánuðum fyrir aðalfund ár hvert auglýsa frest til framboðs í trúnaðarstöður samkvæmt 23. gr. og 24. gr.
Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess tíma. Kjörstjórn merkir tillögur bókstafsheiti í þeirri röð, sem þær berast og raðar þeim á kjörseðil á sama hátt.
Trúnaðarráði er skylt að leggja fram tillögur um kjör í trúnaðarstöður samkvæmt 23. gr. og 24. gr.
Til að bera fram lista eða tillögu til kjörs stjórnar, trúnaðarráðs eða annarra trúnaðarstarfa, þarf skriflega staðfestingu þeirra sem á listanum eru. Komi aðeins fram einn listi eða tillaga um menn í trúnaðarstöður, þarf kosning ekki að fara fram.

35.gr.

Hafi félagsmaður gegnt trúnaðarstörfum fyrir félagið tvö kjörtímabil eða lengur, getur hann skorast undan kosningu næstu tvö ár.

36.gr.

Á hverjum lista eða tillögu skulu vera nöfn jafnmargra félagsmanna og kjósa skal. Tillaga skal vera um formann sér og síðan í aðrar trúnaðarstöður. Aðalstjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir að kjöri hefur verið lýst.
Kjósandi tjáir vilja sinn annað hvort með því að merkja við bókstaf eins lista, eða með því að merkja við nöfn þeirra einstaklinga sem hann vill kjósa af einum eða fleiri listum. Aldrei má þó merkja við nöfn fleiri manna en kjósa á í hvert sæti. Kjörseðill telst ekki gildur séu fleiri eða færri kosnir en kjósa skal.
Atkvæðagreiðslan er bundin við þær tillögur sem koma fram samkvæmt 23. gr. og 24. gr. eða tillögur, sem lagðar eru fyrir samkvæmt heimild í 32. gr.

37.gr.

Allsherjaratkvæðagreiðsla skal standa yfir í a.m.k. 5 daga og allt að 14 daga, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar og trúnaðarráðs.
Félagsmenn sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á þeim tíma, sem kjörstjórn ákveður. Þeim félagsmönnum sem búsettir eru eða dvelja langdvölum utan höfuðborgarsvæðisins skal kjörstjórn senda kjörseðla. Heimilt er stjórn og trúnaðarráði að ákveða að senda öllum félagsmönnum kjörseðla.
Kjörseðill telst því aðeins gildur, að hann hafi borist skrifstofu félagsins eða verið póstlagður fyrir lokun pósthúsa, þann dag, sem kosningu á að ljúka. Gæta skal þess að allsherjaratkvæðagreiðsla sé fullkomlega leynileg. Þegar efnt er til allsherjaratkvæðagreiðslu, er umboðsmönnum þeirra, sem að framboði eða tillögu standa, heimilt að vera viðstaddir kosninguna.
Þegar ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu hefur verið tekin, er kjörstjórn skylt að auglýsa hana með minnst 7 sólarhringa fyrirvara í dagblöðum eða útvarpi, eða á annan hátt svo tryggt sé að félagsmenn fái nægjanlega snemma vitneskju um atkvæðagreiðslu. Kjörstjórn skal í auglýsingunni tilgreina hvernig að kosningu skal staðið og hve lengi kosning stendur.
Óheimilt er að viðhafa kosningaáróður á eða við kjörstað.

38.gr.

Kjörstjórn skal sjá um gerð kjörskrár og lista yfir þá félagsmenn, sem ekki eru á kjörskrá vegna skulda.
Kjörstjórn skal sjá um að kjörskrá og skuldalisti liggi frammi á skrifstofu félagsins frá því að atkvæðagreiðsla er auglýst. Allar kærur vegna kjörskrár skal kjörstjórn úrskurða jafnskjótt og þær berast. Kærufrestur er til loka atkvæðagreiðslunnar.
Umboðsmenn lista eða tillögu skulu hafa rétt á að fá afrit af kjörskrá ásamt skuldalista um leið og atkvæðagreiðsla er auglýst.
Kjörstjórn sér um talningu atkvæða að kjörfundi loknum. Umboðsmenn lista eða tillögu er heimilt að hafa einn fulltrúa við talningu atkvæða. 39. gr. Þeir félagsmenn einir hafa atkvæðisrétt, sem greitt hafa að fullu gjöld til félagsins á næstliðnu ári. Eftir að atkvæðagreiðsla hefur verið auglýst og kjörskrá lögð fram má ekki bæta nýjum félagsmönnum á skrána, en þeir sem skulda gjöld til félagsins geta öðlast atkvæðisrétt ef þeir greiða skuld sína að fullu áður en atkvæðagreiðslu lýkur.

39.gr.

Þeir félagsmenn einir hafa atkvæðisrétt, sem greitt hafa að fullu gjöld til félagsins á næstliðnu ári. Eftir að atkvæðagreiðsla hefur verið auglýst og kjörskrá lögð fram má ekki bæta nýjum félagsmönnum á skrána, en þeir sem skulda gjöld til félagsins geta öðlast atkvæðisrétt ef þeir greiða skuld sína að fullu áður en atkvæðagreiðslu lýkur.

Efst á síðu

7. Kafli

Fjármál

40.gr.

Sjóðir félagsins eru:

 • Félagssjóður
 • Styrktar og sjúkrasjóður
 • Starfsmenntunarsjóður

Félagið á aðild að eftirtöldum sameiginlegum sjóðum rafiðnaðarmanna:

 • Styrktarsjóði rafiðnaðarmananna
 • Orlofsheimilasjóði rafiðnaðarmanna
 • Orlofsheimilasjóði rafiðnaðarmanna 3. Vinnudeilusjóði rafiðnaðarmanna.
41.gr.

Gjöld til félagssjóðs eru ákveðin á aðalfundi. Ákveða má gjöld til félagssjóðs á félagsfundi, enda hafi þess verið getið í fundarboði að ákvörðun þar um sé á dagskrá fundarins.

42.gr.

Gjalddagi gjalda til sjóða félagsins er hvern kaupgreiðsludag. Þó er heimilt að greiða gjöldin mánaðarlega, sé þess óskað, enda komi samþykki gjaldkera til. Gjöldum skal halda eftir af vinnulaunum félagsmanna hjá atvinnurekanda, enda sé kveðið á um það í kjarasamningum, sbr. 6. gr. laga nr. 55/1980.

43.gr.

Hafi félagsmaður verið atvinnulaus eða veikur í einn mánuð eða lengur samfleytt, er stjórn félagsins heimilt að fella niður gjaldskyldu hans til sjóða félagsins tímabundið, enda komi atvinnulaus maður til skrásetningar á skrifstofu félagsins og sá sem veikur er leggi fram vottorð um veikindi sín.

44.gr.

Gjaldfrjálsir til félagssjóðs skulu þeir félagsmenn vera, sem náð hafa 67 ára aldri, enda hafi þeir greitt að fullu til félagsins í a.m.k. 10 ár. Einnig skulu félagsmenn, sem stunda nám hér á landi eða erlendis og eru launalausir þess vegna vera gjaldfrjálsir til sjóða félagsins, þann tíma sem á námi stendur. Þeir sem gjaldfrjálsir eru samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skulu þó njóta fullra félagsréttinda..

45.gr.

Félagsmaður sem stundað hefur vinnu erlendis og ekki greitt gjöld til sjóða félagsins þann tíma, skal því aðeins fá full félagsréttindi á ný, að hann sýni vottorð um að hann hafi greitt stéttarfélagsgjöld í dvalarlöndum erlendis. Að öðrum kosti öðlast hann ekki félagsréttindi á ný, fyrr en hann hefur staðið skil á gjöldum til sjóða félagsins fyrir þann tíma sem hann var fjarverandi.

46.gr.

Kostnaður við rekstur félagsins skal greiðast úr félagssjóði. Stjórn félagsins er heimilt að greiða þeim félagsmönnum, sem stjórnin eða félagsfundur kveður til starfa fyrir félagið, kaup fyrir þann tíma, sem þeir fella niður fasta vinnu fyrir félagið.

47.gr.

Sjóði félagsins skal ávaxta á sem hagfelldastan hátt, í banka, ríkis- eða fasteignatryggðum skuldabréfum, eða hlutaeign í traustum eignarhaldsfélögum í samstarfi við önnur stéttarfélög. 
Gjaldkera er heimilt að taka sjóðina í sína vörslu, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Þarf til þess samþykki félagsstjórnar, enda beri hún sameiginlega ábyrgð á sjóðunum meðan þeir eru í vörslu gjaldkera. 
Á annan hátt er óheimilt að ráðstafa sjóðum félagsins, nema með samþykki félagsfundar og þarf til þess 2/3 atkvæða. Tillagna um slíkt skal getið í fundarboði. 
Félagsmenn hafa rétt að sækja um styrki úr sjóðum félagsins eftir árs aðild.

48.gr.

Reikningsár sjóða félagsins skal vera almanaksárið og skulu endurskoðaðir reikningar áritaðir af löggiltum endurskoðanda liggja fyrir til skoðunar fyrir félagsmenn minnst þrjá daga fyrir aðalfund.

Efst á síðu

8. Kafli

Heiðursfélagar félagsins

49.gr.

Heiðursfélagar geta þeir félagsmenn orðið, sem unnið hafa lengi fyrir félagið eða gegnt þýðingarmiklum trúnaðarstörfum fyrir stéttina. Trúnaðarráð útnefnir heiðursfélaga, enda sé það gert með samhljóða atkvæðum. Einnig geta 15 félagsmenn gert tillögu um heiðursfélaga og skal hún lögð fyrir trúnaðarráð til afgreiðslu. Heiðursfélagar skulu vera undanþegnir gjaldskyldu til félagssjóðs og kjörskyldu til trúnaðarstarfa, en eru háðir ákvæðum laga þessara

Efst á síðu

9. Kafli

Lagabreytingar

50.gr.

Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi, hafi þess verið getið í fundarboði og þarf til þess 2/3 atkvæða viðstaddra félagsmanna. Breytingar á lögum þessum koma ekki til framkvæmda fyrr en miðstjórn Alþýðusambands Íslands hefur staðfest þær.

51.gr.

Tillögur um lagabreytingar skal afhenda stjórn félagsins eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Skal stjórnin láta tillögurnar liggja frammi á skrifstofu félagsins, til skoðunar fyrir félagsmenn, 6 daga fyrir aðalfund.

Efst á síðu

10. Kafli

Félagsslit og úrsögn.

52.gr.

Félaginu verður því aðeins slitið að tillaga um það hafi verið samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu með 2/3 atkvæða. Um sameiningu félagsins við annað félag skal fara á sama hátt.

53.gr.

Um úrsögn úr ASÍ eða samtökum sem aðild eiga að ASÍ fer samkvæmt lögum ASÍ, nú 17.gr. laga sambandsins.

54.gr.

Verði félaginu slitið skulu eignir þess afhentar Rafiðnaðarsambandi Íslands til vörslu, þar til nýtt félag verður stofnað með sama tilgangi. Nú verður ekki stofnað nýtt félag innan 5 ára frá félagsslitum, skal þá stofna sjóð sem styrki símamenn til framhaldsnáms og skulu allar eigur félagsins renna til sjóðsins. Reglugerð fyrir sjóðinn skal síðasta stjórn félagsins semja og afhenda RSÍ ásamt eigum félagsins.

Efst á síðuÞannig samþykkt á á aðalfundi FÍS 29. apríl 2008.